Thường thức

Hệ thống năng lượng thủy triều đủ để đáp ứng nhu cầu của 3,5 triệu gia đình

Đoàn Dương (Minh họa: Hashem Al-Ghaili)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like